REZERVUAR MBITOKESOR
Rezervuarët në këmbë shfrytëzohen për deponimin e karburanteve për ngrohje qendrore dhe gjeneratorëve të ndryshëm. Rezervuarët mund të jenë stacionar dhe të lëvizshëm (të barten)....
Lexo më shum
REZERVUARË NËNTOKËSOR
Rezervuarët punohen nga llamarina RSt.37-2, sipas standardit DIN 6608 dhe destinimi i tyre është deponimi i karburantëve të lëngëta, si dhe materie të tjera të ngjashme. Rezervuarët janë të shtrirë (horizontal), të mbrojtur nga ana e jashtme me dy shtresa (antikorozive). ...
Lexo më shum